< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  pixels
 • piksele

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Vendose emri ose postën elektronike më poshtë, nëse mba mend njërin nga ato.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  About Us
 • Rreth neve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  The two passwords you entered did not match.
 • Fjalëkalimet që vendosët nuk përputhen.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >