< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Nếu trình duyệt cùng loại được đăng ký cho định hướng đồ họa của bạn, nó sẽ bị thay thế.
 • 2.
  Message
 • Tin nhắn
 • 3.
  Register a new screenshot factory?
 • Đăng ký một hình chụp định hướng khác?
 • 4.
  Your email address has been verified and your account is activated now. Enjoy our service!
 • Địa chỉ email của bạn đã được xác nhận và tài khoản đã được kích hoạt. Bắt đầu sử dụng thôi nào!

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Password changed
 • Mật khẩu đã được thay đổi

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  On which page did you experience the problem?
 • Bạn tìm thấy vấn đề này ở trang nào vậy?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Date
 • Ngày
 • 8.
  Become a member
 • Đăng kí thành viên
 • 9.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Chúng tôi không chấp nhận địa chỉ email từ domain này.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >